Sancha Garcés Jiménez de Pamplona (urodzona oko³o 880 roku, zmar³a roku) herb

Córka García I Jiménez, króla Pamplony i Oneki "Rebele z Sangüesa".

Po¶lubi³a Ínigo Fortúnez Jimenez of Pamplona (urodzony w 860 roku, zmar³ w 905 roku), infant i nastepca tronu Pamplony. Oko³o 905 roku po¶lubi³a Galindo II Aznárez Galíndez (urodzony w 865 roku, zmar³ w 922 roku), hrabiego Aragonii.

Z pierwszego ma³¿eñstwa Sacha doczeka³a siê troje dzieci:

Fortun Iniguez de Pamplona,

Oria, zona Munia Garcesa,

Lupa, zona Sancha Lopez de Araquil.

Sancha z drugim mê¿em, mia³a troje dzieci:

Aznar Galíndez Aragón,

Andregoto Galindes de Aragón, ¿ona Garcia II (I) Sanchez, króla de Pamplona.

Velasquita Galíndez Aragón.


¯ród³a:

Sancha di Navarra w "WikipediA" t³umaczenie: Bogdan Pietrzyk