Henryk Brzetysław III Przemyślid (zmarł w Cheb, 15 czerwca 1197 roku) herb

Syn Henryka Przemyślida, syna Władysława I Przemyślida, księcia Czech, księcia ołomunieckiego, książę brneńskiego, margrabiego Moraw.

Proboszcz kapituły wyszehradzkiej od 1178 roku do 1182 roku, biskup Pragi jako Henryk Brzetysław od 22 maja 1182 roku do 19 czerwca 1197 roku, książe Czech i książę znojemski jako Brzetysław III od sierpnia 1193 roku do 19 czerwca 1197 roku, margrabia Moraw jako Brzetysław III od 6 grudnia 1193 roku do 19 czerwca 1195 roku.

Bratanek, Władysława II.

Przeznaczony do kariery duchownej, wykształcony w Paryżu. W 1182 roku otrzymał diakonat z rąk kuzyna arcybiskupa Salzburga Adalberta czeskiego. Wybrany w tym samym roku na biskupa praskiego, udał się do Moguncji, aby otrzymać cesarskie inwestyturę. Został wyświęcony na biskupa 22 maja.

W sporze z księciem Fryderykiem zapewnił sobie poparcie cesarskie i uzyskał od Fryderyka I "Barbarossy" uznanie biskupa praskiego za księcia Rzeszy, nie podlegającego władzy czeskiej w 1187 roku.

Szybko wchodzi w konflikt z cesarzem Henrym VI, który pozbawiał go swojej korony w czerwcu 1193 roku na sejmie w Wormacji.

W rodzinnych kłótniach, które rozdarły dynastię, Brzetysław poparł Przemysła Ottokara I, syna króla Władysława II. Przemysł Ottokar I został zatwierdzony na tron czeski, brat Ottokara, Władysław III za sumę 6000 koron otrzymał Morawy.

Cesarz, który aresztował Brzestyława III w drodze na pielgrzymkę do Composteli i trzymał go jako więźnia na swoim dworze. Zwolnił go dopiero w sierpniu 1193 roku, po wniesieniu okupu. Podczas sejmu w Wormacji jako książę Rzeszy, który został opuszczony przez szlachtę.

Słabość jego zależnej od cesarza władzy doprowadziła do licznych ustępstw dla możnych. W 1197 roku pokonał wyprawę Przemysła Ottokara I, wkrótce zmarł 15 czerwca 1197 roku.

Osiedlił się w Pradze przed świętami Bożego Narodzenia. W 1195 roku Marchię Morawską nadał Władysławowi III Henrykowie.

Po śmierci Konrada III Ottona dążył do osłabienia władzy książęcej, co doprowadziło do sporu z Przemysłem Ottokarem I. Poparty przez cesarza Henryka VI, otrzymał odeń Czechy w lenno w 1192 roku. Zdawszy swe obowiązki duchowne, zbrojnie, z pomocą wojsk niemieckich opanował Czechy w 1193 roku i Morawy w 1194 roku.

Książę-biskup musi walczyć bronią o odzyskanie Czechy, ponieważ jego kuzyn odmówił wydania Czech.

Nowy książę uczestniczył w kampanii cesarskiej w Miśni, gdzie jego armia dopuszczała się przemocy i grabieży nawet przeciwko własności Kościoła. Miał wziąć udział w Krucjacie w grudniu 1195 roku, ale została przełożona na 1197 rok.

Zmarł 19 czerwca tego roku, po długiej chorobie. Pochowany został w Doksany.


Żródła:

"Poczet książąt i królów Czech" - autor: Karczewski Przemysław


Bretislav III de Boheme w "Wikipedia" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk