Spitygniew I Przemyślid (urodzony w 875 roku, zmarł w 915 roku) herb

Syn Borzywoja I Przemyslida, księcia czeskiego i Ludmiły "Świetej", córki Sławibora, księcia pszowskiego lub milczańskiego.

Książę czeski od 891 roku do 915 roku.

Starsz brat Wratysława, księcia czeskiego.

Władzę po Borzywoju objął jego syn Spitygniew I, za którego czasów upadły wielkie niegdyś Wielkie Morawy, atakowane przez koczowniczych Madziarów z Azji (Przodków dzisiejszych Węgrów). Po śmierci Świętopełka I w 894 roku zrzucił ostatecznie zwierzchność wielkomorawską, powracając pod zwierzchność monarchii wschodnio-frankijskiej; w 895 w Ratyzbonie złożył hołd królowi Arnulfowi z Karyntii.

Kontynuował rozpoczętą przez ojca chrystianizację kraju, fundował pierwsze kościoły; dążył do rozszerzenia swego panowania na Śląsk i Małopolskę; współdziałanie z Węgrami nosiło częściowo charakter podporządkowania lennego Czech.

Czechy będące dotąd lennem Moraw stały się niezależnym państwem, jednakże miało to także swoje złe strony, dotąd bowiem imperium morawskie opiekowało się państwem praskim, teraz zaś kraj Przemyślidów został pozostawiony na łaskę i niełaskę Madziarów. Dlatego też w lipcu 895 roku w Ratryzbonie książę Spitygniew wraz z księciem Witysławem złożył hołd królowi wschodniofrankijskiemu Arnulfowi z Karyntii.

Za czasów Spitygniewa w Czechach postępowała chrystianizacja, budowano nowe kościoły, z zachodu przybyli misjonarze. Książę zmarł bezpotomnie z nieznanych przyczyn w 915 roku lub co mniej prawdopodobne w 905 roku i został zapewne pochowany w kościele Najświętszej Marii Panny na Hradczanach. W grobowcu znaleziono także kości kobiety - prawdopodobnie małżonki monarchy, o której nic nie wiadomo. Władzę po Spitygniewie objął jego młodszy brat Wratysław I.

Za panowania Spitygniewa I na ziemiach czeskich miała miejsce dalsza chrystianizacja, zapoczątkowana już za panowania jego ojca Borzywoja. Wtedy rozbudowano kościół Panny Marii w Pradze. Legenda o św. Wacławie zwana "Crescente fide" przypisywała Spitygniewowi I zbudowanie kościoła św. Piotra i Pawła w grodzie Budeč.

Roczniki podają dwie różne daty śmierci Spitygniewa I pod data 905 i 915. Obecnie badacze opowiadają się za tą drugą datą.

Żona Spitygniewa nie jest znana ze źródeł pisanych. W kościele Najświętszej Marii Panny na Hradczanach odkryto grób należący prawdopodobnie do księcia. Jest w nim pochowana także kobieta (zmarła około 918 roku), zapewne małżonka władcy. Spitygniew zmarł bezpotomnie.


Żródła:

Historia powszechna/Czechy Przemyślidów w "WIKIBOOKS"


Spitygniew I w "WikipediA"


"Poczet książąt i królów Czech" - autor: Karczewski Przemysław