Zdeněk Konopi¶t'ský ze ¦ternberka (urodzony około 1420 roku, zmarł w Vídeňské Nové Město, 4 grudnia 1476 roku) herb

Syn Jarosława ze ¦ternberka z Veselí i Kunki z Michalovic lub prawdopodobnie Petra Konopi¶ťskiego ze ¦ternberka i Perchty z Kravař.

Burgrabia Domažlic, najwyższy hetman Królestwa Czech, najwyższy burgrabia i administrator Królestwa Czech od 1448 roku do 1467 roku, regent Czech od 28 paĽdziernika 1448 roku do 27 kwietnia 1452 roku, najwyższy namiestnik Królestwa Czeskiego od 3 maja 1469 roku do 4 grudnia 1476 roku.

Po¶lubił Anežka z Janovic (zmarła po 1470 roku). Po¶lubił Anežka Zajícová z Házmburka (zmarła po 1493 roku).

Urodził się około 1420 roku jako drugie dziecko Jarosława ze ¦ternberka z Veselí i Kunki z Michalovic lub - co jest mniej prawdopodobne - jako trzecie dziecko Petra Konopi¶ťskiego ze ¦ternberka i Perchty z Kravař. Po przedwczesnej ¶mierci starszego rodzeństwa, siostry Eliški (zmarłej po 1421 roku) i zmarłego w 1439 roku brata Petra, Zdeněk odziedziczył Konopiště, Zelená hora, Kašperk, Roudnice nad Labem i inne dobra.

Po raz pierwszy pojawia się w dokumentach w 1437 roku, a trzy lata póĽniej jest wymieniany jako pan Konopiště.

Był dwukrotnie żonaty, najpierw do Agnieszki z Janovic, który zmarł po 1470 roku, po raz drugi ożenił Agnieszki Zajícová z Hazmburk, która przeżył Zdenka i zmarł dopiero po 1493 roku.

Z pierwszego małżeństwa z miał dzięsięcioro dzieci, czego przerzyło ojca sze¶cioro dzieci:

Bohunka Konopi¶t'ský ze ¦ternberka,

Kunhuta (Kunka) Konopi¶t'ský ze ¦ternberka żona: Hynek ze ¦vamberka (zmarł 10 lipca 1489 roku), żona: Jan Leopold z Obrnic (zmarł w 1543 roku),

Ladislav Konopi¶t'ský ze ¦ternberka (urodzony zapewne 20 lipstopada 1457 roku, zmarł 1 wrze¶nia 1460 roku),

Jaroslav III Konopi¶t'ský ze ¦ternberka (zmarł w 1492 roku), hetman Łużyc, po nim potomstwo,

Zdeněk "Staszy" Konopi¶t'ský ze ¦ternberka (zmarł w 1501 roku), zmarł bezpotomnie,

Ladislav Konopi¶t'ský ze ¦ternberka (zmarł 18 listopada 1521 roku), najwyższy szambelan i najwyższy kanclerz Królestwa Czech, wojewoda w Bechyně, zmarł bezpotomnie,

Jan II Konopi¶t'ský ze ¦ternberka (zmarł 9 wrze¶nia 1528 roku), hejtman w Jihlavě, po nim potomstwo,

Jiřík Konopi¶t'ský ze ¦ternberka (żył w latach 1463-1469),

Zdeslav Konopi¶t'ský ze ¦ternberka (zmarł 26 kwietnia 1502 roku), wojewoda w Podiebradach, zmarł bezpotomnie,

Zdeněk "Młodszy" Konopi¶t'ský ze ¦ternberka (zmarł w dzieciństwie).

Pocz±tkowo piastował urz±d burgrabiego Domažlic, a od 1448 roku został przeniesiony na urz±d najwyższego burgrabiego Pragi. Z powodzeniem wci±gn±ł się do służby dyplomatycznej w 1457 roku, kiedy poprowadził do Francji poselstwo, które zaaranżowało małżeństwo króla Władysława "Pogrobowca" z francusk± księżniczk± Magdalen± Valois, córk± króla Karola VII. Jednak Władysław "Pogrobowiec" zmarł niespodziewanie, a Zdeněk Konopišťský zacz±ł popierać kandydaturę 11-letniego syna Karola.

W 1458 roku Zdeněk odegrał kluczow± rolę w wyborze nowego króla czeskiego. Był po stronie swojego krewnego Jerzego z Poděbrad i Kunštáta oraz Utraquistów, chociaż sam był katolikiem. Szef szlachty doprowadziły Jiřík koronacji i pierwszy zapłacił daninę (jak zapisano Vaclav Brožík jego obraz olejny (radnych Hall Old Town Hall). Stopniowo po alienacji, Jerzy nie zgodził się z poparciem królewskich dla miast i niższej szlachty. Gdy papież Pius II w 1462 roku odmówił potwierdzenia wolno¶ci religijnej, zgodnie z poprawkami zawartymi w porozumieniach bazylejskich, a Jerzy i Zdeněk rozstali się jako arcywrogowie.

W listopadzie 1465 roku Zdeněk zwołał na swoim zamku zgromadzenie Zelená hora dworu katolickiego, które pod swoim przywództwem przył±czył do unii Zelenohorskiej przeciwko królowi Jerzemu. W 1466 roku papież nałożył na króla Jerzego kl±twę, a rok póĽniej zatwierdził Zdeněka jako namiestnika. Po daremnych próbach negocjacji Jerzy z Podiebrad, który wypowiedział wojnę szlachcie, oblegał i podbił zamki Zdeňka Konopiště i Český Šternberk, a Zdeněk Konopišťský musiał uciekać do węgierskiego króla Macieja Korwína. Król Maciej rozpocz±ł walkę z Jerzym jako wykonawc± papieskiej kl±twy, a ziemie czeskie zostały dotknięte seri± wojen czesko-węgierskich.

Zdeněk ze ¦ternberka zadbał o to, aby katolicka szlachta wybrała Macieja na buntowniczego króla czeskiego 3 maja 1469 roku w Ołomuńcu. W zamian mianował go najwyższym namiestnikiem Królestwa Czeskiego, mimo że kontrolował tylko Morawy. Zdeněk pozostał w służbie króla Macieja aż do jego ¶mierci 4 grudnia 1476 roku, kiedy zmarł na wiedeńskim Nowym Mie¶cie, a jego ciało zostało pochowane w klasztorze dominikanów w Czeskich Budziejowicach.

Zdeněk Konopišťský był znany jako człowiek zaciekły i samolubny, a także jako le¶niczy.


Żródła:

Zdeněk Konopišťský ze Šternberka w "Wikipedia" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk

24-07-2020