António Bonifácio González y González (urodzony w Badajoz, Walencja de Mombuey 5 stycznia 1792 roku, zmar³ w Madrycie 30 listopada 1876 roku)

Syn Tomása González i Isabel González.

Minister Spraw Wewnêtrznych i Sprawiedliwo¶ci od 6 grudnia do 9 grudnia 1838 roku i od 20 lipca do 12 sierpnia 1840 roku. Przewodnicz±cy Rady Regencyjnej od 20 lipca do 12 sierpnia 1840 roku. Ministrowie Spraw Zagranicznych Hiszpania od 20 maja 1841 roku do 17 czerwca 1842 roku. Prezes Rady Ministrów (Premier) Hiszpanii od 21 maja 1841 roku do 17 czerwca 1842 roku i od 20 lipca do 12 sierpnia 1840 roku. I markiz de Valdeterrazo i Grand Hiszpanii od 31 pa¼dziernika 1864 roku do 30 listopada 1876 roku.

Po¶lubi³ 19 listopada 1838 roku Maríê Josefê de Olaneta y Ocampo (urodzona w Perú, Cuzco 27 listoada 1810 roku, zmar³a po 1847 roku), córkê Juana Jose de Olaneta i Maríi Josefy de Ocampo y Navía, córki Sebastána José de Ocampo y Guerra.


¯ród³a:

Antonio González González w "WikipediA" t³umaczenie: Bogdan Pietrzyk


António Bonifácio González y González w "Geneall" t³umaczenie: Bogdan Pietrzyk


António Bonifácio González y González t³umaczenie: Bogdan Pietrzyk