Francisco de Paula Martínez de la Rosa y Berdejo (urodzony w Andalucía, Granada 10 marca 1789 roku, zmar³ 7 lugo 1862 roku)

Przewodnicz±cy Rady Regencyjnej od 15 stycznia 1834 roku do 7 czerwca 1835 roku. Prezes Rady Ministrów (premier) Hiszpanii od 15 stycznia 1834 roku do 7 czerwca 1835 roku. Minister Spraw Zagranicznych (Stanu) od 28 lutego 1822 roku do 8 lipca 1822 roku, od 15 stycznia 1834 roku do 7 czerwca 1835 roku, od 21 sierpnia 1844 roku do 12 lutego 1846 roku, od 25 pa¼dziernika 1857 roku do 14 stycznia 1858 roku.


¯ród³a:

Francisco Martínez de la Rosa w "WikipediA" t³umaczenie: Bogdan Pietrzyk


Francisco de Paula Martínez de la Rosa y Berdejo w "Geneall" t³umaczenie: Bogdan Pietrzyk