Alfonso Fernández de Córdoba Montemayor y Pacheco (urodzony w Tafalla, 27 sierpnia 1512 roku, zmar³ w Estella, 17 lutego 1565 roku) herb

Syn Martína Alonso Fernández de Córdoba Montemayor y Velasco, VI seniora i I hrabiego de Alcaudete, XI seniora de Dos Hermanas, seniora de Torre Cardela, kanclerza królewskiego, wicekróla i kapitána generalnego Nawarry, III alkaida, gubernatora i kapitána generalnego Oránu i Mazarquivir, gubernatora i kapitána generalnego Królestwa Tremecén w Afryce i Leonor Pacheco, córki Diego de Córdoba, I markiza de Comares, VII alcaida de los Donceles, seniora de las villa de Chillón, Espejo.

II hrabia de Alcaudete, VIII senior de Montemayor, XII senior de Dos Hermanas, komendant de Villanueva de la Fuente, od 5 sierpnia 1563 roku, alkaid, gubernator i kapitán generalny Oránu i Mazarquivir, gubernator i kapitán generalny Królestwa Tremecén w Afryce, wicekról Nawarry od 5 wrze¶nia 1564 roku do marca 1565 roku.

W Méjico, 5 pa¼dziernika 1546 roku (per procura), w Alcaudete, 18 marca 1582 roku (pro futuro) po¶lubi³ Francisca de Mendoza y Carvajal (urodzona oko³o 1540 roku, zmar³a po 1562 roku), córkê Antonia de Mendoza, kamerdynera krlewskiego, ambasadora na Wêgrzech, wicekróla i kapitána generalnego Nowej Hiszpanii, wicekróla Peru, VII hrabiego i I markiza de Mondéjar i Cataliny de Carvajal y Vargas, damy dworu królowej Isabel de Portugal, córki Francisca de Vargas, kondotiera cesarza Karola V.

Ze zwi±zku z Francisci de Mendoza y Carvajal mia³:

Alfonso Fernández de Córdoba, III hrabia de Alcaudete,

Martín Alfonso de Córdova, po¶lubi³ Antonio de Mendoza,

Francisco Fernández de Córdoba, IV hrabia de Alcaudete, po¶lubi³ Ana Pimentel de Herrera y Manrique, IV markiza de Viana,

Diego Fernández de Córdoba y Mendoza, po¶lubi³ Ines de Alagón,

Leonor Pacheco de Córdova y Mendoza, po¶lubi³a Francisco de Rojas y Guevara, hrabiego de Mora,

Catalina de Córdoba y Mendoza,

Elvira de Mendoza y Córdova, po¶lubi³a N.N.


¯ród³a:

Alfonso Fernández de Cordoba w "Geneall" t³umaczenie: Bogdan Pietrzyk