Jan Czyżowski (Jan Ligęza z Czyżowa) herbu Półkozic (urodzony w 1373 roku, zmarł w maju 1459 roku)

Syn Michała z Chmielowa, Bogumiłowic, Czyżowa Czyżowski z Czyżowa herbu Półkozic.

Starosta krakowski od 1440 roku, starosta sandomierski, wojewoda krakowski od 1437 roku do 1438 roku, wojewoda sandomierski od 1435 roku, kasztelan krakowski 1438-1458, pan oświęcimski w styczniu 1453 roku, regent Królewstwa Polskiego w Małopolsce i na Rusi z ramienia Władysława III Warneńczyka po jego wyjeździe na Węgry oraz w okresie bezkrólewia od 22 kwietnia 1440 roku do 25 czerwca 1447 roku.

Mąż Jadwigi Czyżowskiej (Leżeńskiej z Leżenic) herbu Nałęcz (urodzona około 1400 roku, zmarła ?), córki Jana "Głowacz" Leżeńskiego herbu Nałęcz i Jadwigi z Graboszewa herbu Leliwa. Mąż Barbary Czyżowskiej (Odrowąż ze Sprowy) herbu Odrowąż (urodzona między 1410 a 1470 rokiem, zmarła w 1497 roku), córki Piotra Odrowąż ze Sprowy herbu Odrowąż.

Po Spytku objął tytuł wojewody sandomierskiego. Po objęciu tronu przez Kaziemierza Jagiellończyka był jednym z zaufanych króla. Reprezentował on stanowisko królewskie w trudnych rokowaniach z Zakonem Krzyżackim w Łasinie na początku wojny trzynastoletniej w 1455 roku. W 1458 roku musiał ustąpić z kasztelanii krakowskiej. Rok później zmarł. Nie zostawił męskiego potomka, więc wszystkie dobra odziedziczyła jego jedyna córka Agnieszka Ligęza Czyżowska.

W czasie pobytu króla na Węgrzech w 1448 roku odebrał hołd od hospodara wołoskiego Petryłły. Trzy lata później dowodził zbrojną wyprawą przeciw zbuntowanemu Bohdanowi, hospodarowi wołoskiemu usuwając go z tronu. Na jego miejsce osadził Piotra, syna Eliasza, przychylnego Polsce. Po objęciu tronu przez Kazimierza Jagiellończyka był jednym z zaufanych króla.

Doprowadził do małżeństwa króla Kazimierza Jagiellończyka z Elżbietą Rakuszanką. Reprezentował on stanowisko królewskie w trudnych rokowaniach z Zakonem Krzyżackim w Łasinie na początku wojny trzynastoletniej w 1455 roku. Król wyjeżdżając na Litwę 1456 roku powierzył Janowi obronę ziemi krakowskiej.

Jako stronnik kardynała Oleśnickiego, popierał jego działania.

W 1458 roku musiał ustąpić z kasztelanii krakowskiej. Rok później zmarł.

31 grudnia 1435 roku podpisał akt pokoju w Brześciu Kujawskim.

Potomstwo:

Agnieszka - Jagienka Ligęza Czyżowska (urodzona około 1348 roku, zmarła w 1468 roku), która wyszła za Jana Zaklikę z Międzygórza. Ich potomkowie będą się pisać nazwiskiem jej ojca "Zaklika Czyżowski" lub "Zaklika z Czyżowa",

Jan z Chmielowa Czyżowski (urodzony między 1405 a 1465 roku, zmarł 3 stycznia 1475 roku),


Żródła:

Jan Czyżowski w "Wikipedii"


Jan Ligęza Czyżowski z Czyżowa h. Półkozic w "Geni" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk