Maria I Robertyng-Capet-Anjou (urodzona 14 kwietnia 1371 roku, zmarła w Budzie, około 27 czerwca 1395 roku) herb

Córka Ludwika I "Wielkiego" Robartyng-Capet-Anjou król Węgier, Polski i Elżbiety (Jelisaveta) Kotromanić regentki Polski, córki Stefana II Kotromanića ban Bośni.

Król Węgier, Dalmacji i Chorwacji od 11 września 1382 roku do 31 grudnia 1385 roku i od 27 lutego do 17 maja 1386 roku i od 4 czerwca 1387 roku do około 27 czerwca 1395 roku (koronowana 17 września 1382 roku), tytularna królowa Polski od 10 września 1382 roku do 1384 roku.

Poślubiła (per procura) w kwietniu 1385 roku (uniważnione 1 listopada 1385 roku) Louisa I Robertyng-Capet-Valois-Orléans (urodzony w paryskim pałacu hôtel Saint-Pol, 13 marca 1372 roku, zamorodwany nieopodal bramy Barbette w Paryżu, 1407 roku), hrabiego de Valois, księcia de Touraine, księcia Orleanu. Poślubiła (sponsalia de futuro) jesienią 1379 roku w Nagyszombat (obecnej Trnawie), (per procura) w kwietniu lub sierpniu (być może 15 listopada) 1385 roku (osobiście) i 31 marca 1387 roku w Budzie Zygmunda (Sigismund) Wigérides Limburg-Luksemburskiego (urodzony na zamku w Norymberdze lub w Pradze, z 14 lub 15 lutego 1368 roku, zmarł na zamku w Znojmie, południowe Morawy, 9 grudnia 1437 roku), księcia Luksemburga, króla Czech, króla Węgier, elektor Brandenburgii, króla niemieckiego, cesarza rzymskiego, króla Lombardii.

Urodziła się w jako druga córka Ludwika I "Wielkiego, Węgierskiego", króla Węgier i Polski z dynastii Andegawenów (bocznej gałęzi francuskich Kapetyngów), oraz jego drugiej żony Elżbiety, córki Stefana II, bana Bośni. Ojciec 14 kwietnia 1375 roku zaręczył ją z Zygmuntem Luksemburskim, margrabią Brandenburgii oraz synem cesarza i króla Czech Karola IV. Rządy regencyjne w Polsce sprawowała królowa Elżbieta "Łokietkówna", matka Ludwika i babka Marii. W związku z tym, że rodzice królewny mieli tylko córki to one właśnie stały się dziedziczkami królestw Ludwika. W Polsce sytuacja była pod tym względem bardzo trudna. W umowach zawartych wcześniej z Kazimierzem III "Wielkim", poprzednim królem Polski i młodszym bratem Elżbiety "Łokietkówny", wyraźnie napisano, że po Ludwiku tron polski mogą dziedziczyć tylko jego synowie, bracia lub bratankowie. Kobiety nie były brane pod uwagę. Głównym zadaniem Łokietkówny było, więc zapewnienie sukcesji wnuczkom w Polsce.

Dzięki zabiegom ojca w 1379 roku została uznana dziedziczką tronu polskiego, co potwierdził zjazd w Zwoleniu 25 lipca 1382 roku. Po rychłej śmierci Ludwika Wegierskiego, który zmarł wrzesień 1382 roku, Elżbieta Bośniaczka doprowadziła jednak do proklamowania Marii królem Węgier (koronowana jako Maria I 17 września 1382 roku w Székesfehérvár), po czym objęła w imieniu córki regencję. Na kolejnym zjeździe w Koszycach w 1383 roku ustalono wzajemną sukcesję pozostałych przy życiu córek Ludwika Wegierskiego, Marii oraz Jadwigi, od 1382 roku króla Polski.

W owym czasie istniały tam trzy stronnictwa polityczne. Na czele zwolenników Andegawenów stali Dobiesław i jego syn Zawisza z Kurozwęk. Zgadzało się ono z tym, aby po śmierci Ludwika tron polski dziedziczyły jego córki. Drugie, neutralne, opowiadało się za ścisłą realizacją umów zawartych z Kazimierzem "Wielkim". Polska korona miała być dziedziczona tylko przez męskich potomków Elżbiety "Łokietkówny". W razie ich wymarcia królem Polski miał być Kaźko słupski, lub któryś z Piastów mazowieckich. Na czele tego ugrupowania stali biskupi. Trzecie stronnictwo, najsilniejsze w Wielkopolsce, było zdecydowanie wrogie Andegawenom i gotowe poprzeć każdego innego kandydata. Elżbieta musiała przekonać do swej sprawy neutralnych. Ludwik i Elżbieta wykorzystali niezadowolenie z wprowadzenia podatku poradlnego, aby uzyskać zgodę na sukcesję tronu polskiego przez jedną z jego córek. W negocjacjach dotyczących tej sprawy zasadniczą rolę odgrywała królowa-regentka.

W tym celu Andegawenowie zwoływali do Koszyc (ulubionej siedziby Elżbiety) kilka zjazdów. Pierwszy z nich, wczesną jesienią 1373 roku nie przyniósł żadnych rezultatów. Za projektami dworu opowiedziało się tylko miasto Poznań. Następny zjazd miał miejsce w 1374 roku. To w jego trakcie zawarto niesłychanie ważne porozumienia. 17 września 1374 roku Ludwik wydał przywilej koszycki. Poddani uznali prawa dziedziczne królewien, a Ludwik bardzo obniżył poradlne szlachcie do 2 groszy z łana oraz zobowiązał się w imieniu swoim i swoich następców nie nakładać żadnych nowych podatków bezpośrednich bez zgody samych zainteresowanych. Oprócz tego szlachta uzyskała następujące przywileje: zwolnienie od obowiązku budowy i naprawy zamków (z wyłączeniem sytuacji, gdy odbudowy wymagałyby umocnienia pograniczne, zagrożone wojną, lub gdy na budowę nowego zamku wyraziłaby zgodę cała szlachta), urzędy tylko dla Polaków, żołd dla szlachty za służbę wojskową poza granicami kraju (w przypadku dostania się szlachty do niewoli w czasie wyprawy zagranicznej, król refundował koszty wykupu szlachty z niewoli), zwolnienie szlachty z obowiązku utrzymywania dworu królewskiego w czasie jego podróży po kraju i zwolnienie z budowy miast i mostów. Pakt koszycki był przywilejem generalnym, czyli rozciągał się na cały kraj i odnosił się tylko do szlachty (nie obejmował chłopów, mieszczan oraz duchowieństwa, które później otrzymało od Ludwika osobne przywileje). Złożono wtedy hołd najstarszej z sióstr - Katarzynie Andegaweńskiej. Zmarła ona w końcu 1378 roku. Po jej śmierci zebrano się ponownie w sierpniu 1379 roku i uznano, że następczynią tronu polskiego będzie młodsza z królewien, Maria. Zezwolono też by Ludwik, jego żona lub matka mogli przenieść prawa starszej siostry Marii na młodszą, Jadwigę.

Elżbieta "Łokietkówna" 6 kwietnia 1380 roku sporządziła testament. W akcie tym zapisała, że jej wolą jest spocząć w w starobudzińskim klasztorze klarysek. Poczyniła też nadania na rzecz swoich krewnych: synowi, Ludwikowi zapisała kilka złotych naczyń, synowej, Elżbiecie Bośniaczce - zamek w Starej Budzie, wnuczce, Marii - złoty wieniec, drugiej wnuczce, Jadwidze - wieniec z liliami, zaś swej siostrzenicy, Jadwidze - pierścień. Obdarowała także różne instytucje kościelne. Zmarła 29 grudnia 1380 roku. W nocy z 11 na 12 września 1382 roku zmarł król Ludwik I "Wielki". Wdowa po nim, Elżbieta Bośniaczka, postanowiła, że jej córki otrzymają inne trony, niż to zarządził ich ojciec. Maria została królową Węgier, a Jadwiga - Polski. Elżbieta, przy pomocy palatyna Miklósa Garaia, objęła na Węgrzech władzę regencyjną w imieniu starszej córki. Panowie małopolscy nie zgodzili się na to, by regentem Królestwa Polskiego został Zygmunt, przyszły mąż Marii. Spowodowało to formalne zerwanie unii personalnej z Węgrami. Elżbieta Bośniaczka chciała unieważnić zaręczyny córki z Zygmuntem i doprowadzić do jej małżeństwa z królewiczem francuskim Ludwikiem Orleańskim. Wiosną 1385 roku zmusiła Zygmunta do powrotu do jego dziedzicznej Brandenburgii.

W owym czasie na Węgrzech istniało kilka stronnictw niechętnych regentce. Magnaci z południowych Węgier chcieli by następnym władcą węgierskim został Karol III z Durazzo, król Neapolu. Na ich czele stał nienawidzący Elżbiety Janos Horwat. Druga opozycyjna wobec niej grupa była szczególnie wpływowa na północnym Zachodzie. Oni z kolei chcieli osadzić na tronie Zygmunta Luksemburskiego jako współwładcę u boku Marii. Innymi wrogami Elżbiety była rodzina Lockfich w Siedmiogrodzie. Wszystkie te grupy były coraz bardziej aktywne i doprowadziły do anarchii w kraju. Królowa-regentka nie umiała poradzić sobie z nimi i poprosiła o pomoc Karola III z Durazzo. Ten został wezwany także przez członków opozycji z południowych Węgier i we wrześniu 1385 roku przeprawił się do Dalmacji przyjąwszy tytuł zarządcy tego królestwa.

O swoje prawa postanowił walczyć Zygmunt Luksemburski. Uzyskał poparcie swego przyrodniego brata Wacława, króla Czech, zastawił część dziedzicznej Marchii Brandenburskiej, wynajął 10 000 wojska i w końcu sierpniu 1385 roku ruszył na Węgry. We wrześniu 1385 roku obległ obie monarchinie w Bratysławie. Bośniaczka, mimo początkowych oporów, musiała ustąpić i 15 listopada 1385 roku królowa Maria poślubiła Zygmunta. Jego pozycja była jednak słaba. Armia Zygmunta rozeszła się po kraju. Na wieść o tym, że wkrótce przybędzie wezwany przez Bośniaczkę na pomoc Karol III z Durazzo, Zygmunt uciekł opuszczony przez zwolenników.

Władca Neapolu przybył do Węgier jesienią 1385 roku. Ogłosił, że tylko on - jedyny Andegawen - jest prawowitym królem Węgier. Wspierany przez grupę magnatów południowowęgierskich, zmusił Marię i i jej matkę, by przyznały mu tytuł regenta. 31 grudnia 1385 roku został ukoronowany na króla Węgier jako Karol II. Obie monarchinie były przy tym obecne. 24 lutego 1386 roku nowego monarchę zamordowano z rozkazu Elżbiety Bośniaczki. Na tronie Węgier zasiadła ponownie Maria. Jej matka jeszcze raz objęła w jej imieniu rządy regencyjne. Ich pozycja była jednak słaba. Zwolennicy zamordowanego króla wzniecili bunt w różnych rejonach kraju. Trzeba było szybko szukać sojuszników. 12 maja 1386 roku Maria i Elżbieta spotkały się w Gyor z Zygmuntem i Wacławem czeskim. W zamian za pomoc Elżbieta Bośniaczka przepisała zięciowi liczne dobra. Węgry miały spłacić pożyczkę, jaką Luksemburczyk zaciągnął na sfinansowanie poprzedniej wyprawy. Zygmunt wyjechał jednak wkrótce z niezbyt jasnych powodów. Maria nie darzyła go sympatią. Elżbieta tymczasem szukała sojuszu z Polską. 9 czerwca 1386 roku Elżbieta i Maria zawarły pakt węgiersko-polski z Jadwigą i Władysławem Jagiełłą skierowany przeciwko wszystkim wrogom obu królowych, także Luksemburgom. Później wdowa po Ludwiku planowała uciec z córką do Polski. Tymczasem musiały schronić się w posiadłości Garaia w południowych Węgrzech. 25 lipca 1386 roku, w pobliżu miasteczka Diakonova, zostały schwytane przez stronników Durazzów. Palatyn Garai został zamordowany. Elżbieta przyznała Janosowi Horwatowi, że to ona i zamordowany palatyn zorganizowali zamach na życie Karola. Błagała o darowanie życia niewinnej Marii.

Horwat postanowił odesłać je do Neapolu, aby tam Małgorzata Andegaweńska, wdowa po Karolu III z Durazzo, mogła dokonać na nich zemsty. Osadzono je na zamku Nowy Grod nad Adriatykiem. Spodziewano się, że nowym królem Węgier zostanie okrzyknięty małoletni Władysław z Durazzo, syn Małgorzaty i Karola III. Królowa Neapolu sama z trudem broniła tronu syna przed papieżem i zbuntowanymi feudałami.

Ostatnią nadzieją na odzyskanie wolności stał się nielubiany zięć i mąż, Zygmunt Luksemburski. Wkroczył on ponownie do Węgier i przybrał tytuł tutor et capitaneus (opiekuna i starosty) królestwa. Na początku 1387 roku wyprawił się w celu uwolnienia żony i teściowej. Na pomoc przybyła mu Wenecja, niechętna unii Neapolu z Węgrami. Nowy Grod został otoczony od strony lądu i morza. Obrońcy przed 15 stycznia 1387 roku udusili Elżbietę na oczach córki. 16 stycznia 1387 roku wywiesili jej zwłoki na wieży grożąc, że to samo stanie się z Marią. Oblegający wycofali się do Białogrodu, gdzie 31 stycznia 1387 roku Zygmunt został ukoronowany na króla Węgier. Wkrótce potem poprowadził on nową wyprawę węgiersko-wenecką, która doprowadziła do uwolnienia Marii.

Od tej pory Węgry miały formalnie dwoje równoprawnych władców, Marię i Zygmunta. Królowa na co dzień nie brała udziału w rządach. Sprawowała władzę w trakcie pobytów męża za granicą. Maria zmarła w Budzie 17 maja 1395 roku podczas polowania na skutek upadku z konia, który spowodował poronienie. Pochowano ją w Oradea w Rumunii.

Około 27 czerwca 1395 roku (nie jak do tej pory sądzono 17 maja 1395 roku), polując w lasach pod Budą, spadła z konia, co poskutkowało poronieniem. Przewieziona do budańskiego zamku, zmarła tego samego dnia. Spoczęła w katedrze w Nagyvárad (Wielki Waradyn, obecnie Oradea w Rumunii).


Żródła:

Maria"Kobiety w polityce"


MÁRIA of Hungary w "MedLands" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


"WITTELSBACHOWIE I LUKSEMBURGOWIE XIV-XV w."- autor: Przemysław Jaworski - 2018


"KAPETYNGOWIE"- autor: Przemysław Jaworski - 2018

04-10-2020

16-08-2020

26-12-2019