Donus (urodzony na Sycylii, w Palermo, około 630 roku, zmarł w Rzymie 11 kwietnia 678 roku)

Syn Maurycego z Rzymu.

Papież, Biskup Rzymu, Wikariusz Jezusa Chrystusa, Następca i Książe Apostolski, Najwyższy Biskup Kościoła, Patriarcha Świata od 2 listopada 676 roku 11 kwietnia 678 roku.

To kolejny papież, który zasiadł na Stolicy Piętrowej w sędziwym wieku. Można, więc przypuszczać, że miał to być pontyfikat przejściowy.

Po wyborze przez kilka miesięcy oczekiwał na zatwierdzenie swojej elekcji przez cesarza, co było warunkiem konsekracji. Również podczas jego pontyfikatu trwała schizma między Rzymem a Bizan­cjum. Patriarcha Konstantynopola Teodor I za­biegał - pod wpływem cesarza - o pojednanie z Rzymem, w korespondencji do papieża nie przedstawił jednak możliwej do przyjęcia wspól­nej formuły wiary.

Podjął próbę nakłonienia Reparata, metropo­lity Rawenny, do rezygnacji z niezależności od Rzymu. Kiedy dowiedział się, że mnisi syryjscy ze znamienitego klasztoru rzymskiego popadli w ne­storianizm, rozesłał ich do różnych klasztorów. Z jego inicjatywy wznoszono i restaurowano ko­ścioły, a atrium Bazyliki św. Piotra otrzymało marmurową posadzkę.

Zmarł w Rzymie i został pochowany w Bazy­lice św. Piotra.


Żródła:

"Poczet papieży" - Michał Gryczyński

"Poczet papieży" - Jan Wierusz Kowalski.


Donus I w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zmianami)

Bogdan Pietrzyk