Święty Feliks III (IV) (urodzony w Benewencie, w 490 roku, zmarł w Rzymie, 22 września 530 roku)

Syn Kastoriusza z Italii.

Papież, Biskup Rzymu, Wikariusz Jezusa Chrystusa, Następca i Książe Apostolski, Najwyższy Biskup Kościoła, Patriarcha Świata od 12 lipca 526 roku roku do 22 września 530 roku.

Pod koniec jego pontyfikatu św. Benedykt z Nursji osiadł ze swymi mnichami żyjącymi według Reguły ułożonej przez ich wielkiego założyciela na wzgó­rzu Monte Cassino w 529 roku. Wkrótce klasztor Benedyktynów urósł do rangi centrum kultury duchowej Europy. Płynęły stamtąd pouczające lekcje modlitwy i myśle­nia według chrześcijańskich zasad, a także zalece­nia, jak kształtować duchowe podstawy życia we­dług benedyktyńskiej dewizy: ora et labora (módl się i pracuj) oraz wskazania dotyczące nowoczesnej organizacji pracy. Od 1964 roku św. Benedykt jest patronem Starego Kontynentu.

Przyszedł na świat w Sannio w Benewencie (południowa Italia). Kiedy był jeszcze diako­nem rzymskim, znalazł się w gronie delegatów wysłanych w 519 roku przez papieża Hormizda­sa do Konstantynopola. Papieżem obrano go dwa miesiące po śmierci Jana I, na rozkaz króla Italii Teodoryka "Wielkiego", który pragnął mieć w jego osobie lojalnego sojusznika.

Feliks III (IV) był więc protegowanym tego ariańskiego wodza ostrogockiego, którego 30­-letnie panowanie nad Italią dobiegało właśnie końca. Król zmarł półtora miesiąca po elekcji 30 sierpnia 526 roku, a wtedy Italia została rozdarta przez dwa stron­nictwa. Pierwsze tworzyli zwolennicy Gotów, skupieni wokół regentki Amalasunty, córki Teo­doryka, która sprawowała władzę w imieniu jego nieletniego wnuka, a swojego syna, Altaryka. Na czele drugiego, nacjonalistycznego stronnictwa germańskiego wrogiego wobec Rzymian i przy­jaznego dla Bizancjum do którego należała większość senatorów, stał siostrzeniec Teodory­ka, Teodat.

Papież utrzymywał dobre stosunki z regentką Amalasuntą i jej synem Altarykiem, a dowodem na to, że była to przychylność odwzajemniona, był edykt królewski. Przywracał on przywileje rzymskiemu duchowieństwu, nad którym samo­dzielną jurysdykcję w sprawach cywilnych i kar­nych miał sprawować papież. Feliks III (IV) zdołał, za zgodą Amalasunty, pozyskać dla chrześcijań­stwa świątynie i budynki publiczne na Forum Ro­manum, m.in. Templum Sacrae Urbis. W koście­le Świętych Kosmy i Damiana na jego polecenie powstała słynna mozaika apsydy.

Udzielił listownie poparcia biskupowi Ceza­remu z Arles w jego walce z semipelagianizmem, herezją głoszącą, że człowiek może zbawić się sam, bez łaski nadprzyrodzonej. Zaakceptował także inicjatywę poddawania próbom ludzi świeckich, którzy chcieli przyjąć święcenia ka­płańskie, i wyraził żal z powodu powrotu wielu wyświęconych do życia świeckiego. Ten sam bi­skup zwrócił się do papieża o pomoc, gdy jego poglądy na temat łaski, oparte na nauce św. Au­gustyna, napotkały sprzeciw na synodzie w Va­lence w 528 roku. Feliks III (IV) przesłał mu wtedy 25 twier­dzeń Kościoła o łasce i wolnej woli opartych na tekstach biblijnych oraz nauce Ojców Kościo­ła, a zwłaszcza św. Augustyna. Zostały one przy­jęte przez II synod w Orange z lipca 529 roku, a ostatecznie zaakceptował je kolejny papież Bonifacy II.

Papież udzielił święceń kilkudziesięciu kapła­nom, a pod koniec życia, kiedy już zapadł na zdrowiu, nałożył paliusz archidiakonowi Bonifa­cemu, który był Gotem urodzonym w Rzymie. Wskazał w ten sposób swego następcę na Stoli­cy Piotrowej, o czym poinformował dwór w Ra­wennie. Uczynił to z obawy, że po jego śmierci dojdzie do walk frakcyjnych o tron papieski, ale jego decyzja wywołała protesty duchowieństwa i członków senatu rzymskiego.

Zmarł w Rzymie, jego ciało złożono w Bazylice św. Piotra, a epita­fium na jego cześć głosi, że zdołał powiększyć zasoby papiestwa. Wspominany kiedyś 30 stycz­nia, obecnie odbiera cześć 22 września.


Żródła:

"Leksykon papieży" - Rudolf Fischer-Wollpert, przekład: Bernard Białecki

"Poczet papieży" - Michał Gryczyński

"Poczet papieży" - Jan Wierusz Kowalski.


Felix IV w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zmianami)

Bogdan Pietrzyk