Święty Hilary (urodzony na Sardynii, w 415 roku, zmarł 29 lutego 468 roku)

Syn Kryspina z Cagliari na Sardynii.

Papież, Biskup Rzymu, Wikariusz Jezusa Chrystusa, Następca i Książe Apostolski, Najwyższy Biskup Kościoła, Patriarcha Świata od 19 listopada 461 roku do 29 lutego 468 roku.

Pochodził z Sardynii. Był rzymskim archidia­konem i spełniał funkcje legata papieskiego za czasów Leona I. Jak jego poprzednik, i on podkreślił po swoim wyborze 19 listopada 461 roku, prymat rzymskiego biskupa. Był zdecydowanym prze­ciwnikiem arianizmu. Dla Rzymu, który obdzielił boga­tymi darowiznami i dziełami sztuki, jego pontyfikat był siedmioletnim okresem pokoju.

W okresie jego pontyfikatu działał pochodzący z Lyonu, Sydoniusz Apo­linary (żył w wlatach 430-483), arystokrata i poeta gallorzymski, którego utwory zawierają barwny opis ówczesnego kleru i społeczeństwa rzymskiego oraz południowogalijskiego. Mimo kryzysu, jaki panował w tym okresie, Rzym zachował swą świetność, o czym świadczyły liczne uroczy­stości i zabawy, w których dawne tradycje pogańskie przeplatały się z nową treścią chrześcijańskiej wiary. O bogactwie skarbu papieskiego świadczy hojność, z jaką papież Hilary zdobił złotem i srebrem świą­tynie katolickie.

Hilary zmarł 29 lutego 468 roku. Liturgicznym dniem jego pamięci jest - 28 luty.


Żródła:

"Poczet papieży" - Michał Gryczyński

"Poczet papieży" - Jan Wierusz Kowalski


Hilarius I w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zmianami)

Bogdan Pietrzyk