Jan VII (urodzony w Grecji, około 655 roku, zmarł w Rzymie, 18 października 707 roku)

Syn Platona z Grecji, urzędnika dworu cesarza bizantyjskiego i Blatty.

Papież, Biskup Rzymu, Wikariusz Jezusa Chrystusa, Następca i Książe Apostolski, Najwyższy Biskup Kościoła, Patriarcha Świata od 1 marca 705 roku do 18 października 707 roku.

Pochodził z Grecji.

Był synem urzędnika bizantyjskiego, który ad­ministrował pałacem cesarskim na Palatynie. Starannie wykształcony, miłośnik sztuki, przed wyborem na Tron Piotrowy zarządzał posiadło­ścią papieską przy Via Appia, gdzie wzniósł po­mnik ku czci swoich rodziców.

Nawiązał dobre stosunki z Longobardami, dzięki czemu zdołał uzyskać od ich króla Ariber­ta II zwrot części zagrabionych dóbr kościelnych w Alpach Kotyjskich. Pod jego protektoratem rozwijało się budownictwo sakralne: ozdobił mo­zaikami i freskami Bazylikę św. Piotra, kościoły św. Eugenii i Santa Maria Antiqua na Forum Romanum, a u podnóża Palatynu rozpoczął bu­dowę nowej papieskiej rezydencji.

Kolejny następca św. Piotra prowadził wobec Bi­zancjum politykę ugodową. Po powrocie na tron "beznosy cesarz" Justynian II krwawo zemścił się na Tyberiuszu II i egzarsze raweńskim, obcinając im nosy. Takie okrutne rozrywki nie należały wów­czas w Bizancjum do rzadkości. Cesarz, po rozprawieniu się z przeciwnikami, wysłał do papieża dwóch biskupów, którzy mieli zwołać synod rzymski i nakłonić biskupów Zacho­du do przyjęcia uchwał synodu trullańskiego II.

Ze strachu przed cesarzem Bizancjum, który już uprzednio kazał okaleczyć metropolitę Konstantynopola i metropolitę Rawenny, uległ, kiedy ce­sarz wydał wrogie Rzymowi dekrety: papieża nazwano w nich jedynie "patriarchą Zachodu" i zmuszano go do tego, by uznał owe, obowiązujące w Rzymie wschodnim dekrety za wiążące także dla "barbarzyńców Zachodu". Papież wprawdzie ich nie uznał, ale odesłał je z powrotem nie podpisane, co zostało zinterpretowane jako jego zgoda. W Rzymie uchodził za wielkiego protektora budownictwa sakralnego. W grotach watykańskich znajduje się dobrze zachowany portret mozaikowy papieża.

Zmarł w Rzymie, a pochowany został w Bazylice św. Piotra.


Żródła:

"Poczet papieży" - Michał Gryczyński

"Poczet papieży" - Jan Wierusz Kowalski.


Ioannes VII w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zmianami)

Bogdan Pietrzyk