Święty Klemens I (Klemens Rzymski) (urodzony około 35 roku, zmarł w Chersonezie Taurydzkim na Krymie zapewne w 102 roku)

Syn Faustyna, Rzymianina.

Biskup Rzymu, Wikariusz Jezusa Chrystusa, Następca i Książe Apostolski, Najwyższy Biskup Kościoła, Patriarcha Świata w latach 88-97.

Urodzony w Rzymie. Przełożony gminy rzymskiej, zwany Apostołem pokoju. Zaliczony do Ojców Kościoła. Najstarszy znany z imienia pisarz starochrześcijański.

Pozostał po nim List do Koryntian. Dokument włączono przez jakiś czas do kanonu Nowego Testamentu. Długo był czytany w kościołach. Wspomina o tym Euzebiusz z Cezarei w swojej Historii Kościelnej.

Według tradycji był czwartym biskupem Rzymu, po św. Piotrze, Linusie i Anaklecie. Urząd swój przekazał Ewarystowi.

List do Koryntian Klemensa w czasach nowożytnych został po raz pierwszy opublikowany w 1633 roku przez Patricka Younga, na bazie manuskryptu zwanego Kodeksem Aleksandryjskim (Codex Alexandrinus), w którym na końcu brakuje jednej strony, tak że wielka modlitwa (akapit 55 - 64) pozostała nieznana. W 1875 roku Philotheus Bryennius opublikował kompletny tekst, bazując na kodeksie pochodzącym z Konstantynopola (datowanym na 1055 rok), z którego w 1883 roku wydał także Didache.

Klemensowi są przypisywane także inne pisma: II List św. Klemensa do Koryntian i dwa Listy do Dziewic.

Legenda o życiu i działalności Klemensa związana jest z powstaniem romansu Klementyn, którego jest głównym bohaterem. Około IV wieku ukształtowała się tradycja mówiąca o tym, że zginął śmiercią męczeńską. Podobno cesarz Trajan zesłał go na wygnanie do Pontu i kazał go wrzucić do morza z kotwicą zawieszoną u szyi.

Tradycja pochodząca z IX wieku ustaliła, że miejscem męczeńskiej śmierci świętego był Krym i wyznaczyła datę na rok 102. Rok zakończenia pontyfikatu - 97 i rok śmierci - 102 nie pokrywają się, gdyż papież ten został wygnany z Rzymu.

Za czasów papieża Mikołaja I (pontyfikat w latach 858-867) święci Cyryl i Metody przenieśli jego zwłoki do Rzymu i pochowali w kościele pod jego wezwaniem (San Clemente).

W sztuce Klemens jest przedstawiany z kotwicą i rybą. Czasami dodany jest kamień milowy, klucze, fontanna lub książka.

Kościół wspomina go 23 listopada. Poniósł śmierć męczeńską - wyrzucany do morza z kotwicą wokół szyi.

Święty kościoła katolickiego oraz cerkwi prawosławnej.


Żródła:

"Poczet papieży" - Michał Gryczyński

"Poczet papieży" - Jan Wierusz Kowalski


Clemens I w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zmianami)

Bogdan Pietrzyk