Święty Marcin I (urodzony w Toskanii, około 620 roku, zmarł w Chersonezie Taurydzkim [Sewastopol] 16 września 655 roku)

Syn Fabrycjusza z Italii, prezbitera.

Papież, Biskup Rzymu, Wikariusz Jezusa Chrystusa, Następca i Książe Apostolski, Najwyższy Biskup Kościoła, Patriarcha Świata od 5 lipca 649 roku do 17 czerwca 653 roku (faktycznie do 16 września 655 roku).

To ostatni papież wpisany do katalogu świętych mę­czenników. Pozostały po nim listy ukazujące, jak wiele wycierpiał z powodu opuszczenia przez tych, których uważał za przyjaciół. Wiadomo, że przed śmiercią modlił się za swego następcę Eugeniusza I, więc prawdopodobnie zaakceptował jego wybór.

Pochodził z Todi w Umbrii i był synem prezbi­tera. Przebywał na dworze cesarskim w Kon­stantynopolu jako nuncjusz papieski (apokryzjariusz), a po śmierci Teodora I został wybrany 5 lipca 649 roku na papieża. Konsekrowano go bez zatwierdzenia cesarskiego, więc urażony Konstans II odmówił uznania Marcina za prawowitego papieża.

Marcin I zorganizował synod luterański, który trwał od 5 do 31 października 649 roku. Synod potępił monoteletyzm i odrzucił osłaniające go dekrety cesarskie Ekthe­sis pisteos oraz Typos, a ich autorów obłożono anatemą.

Dokumenty synodalne rozesłano do wszystkich duchownych. Otrzymał je również ce­sarz, który nakazał Olimpiosowi, egzarsze Ra­wenny, uwięzić papieża. Jak głosi podanie, cesarz stracił wtedy wzrok, który miał odzyskać dopiero po zaniechaniu aresztowania papieża. Faktem jest, że Olimpios zbuntował się, przeciw cesarzo­wi, widząc szansę na wyrwanie Italii spod domi­nacji Konstantynopola.

Marzył o objęciu władzy nad Italią, zajął nawet Sycylię, ale zginął tam z rąk Arabów. Dopiero jego następca, Teodor Kalliopa, pojmał 17 czerwca 653 roku schorowanego Marcina I w Ba­zylice św. Jana na Lateranie, wsadził nocą na łódź i wyprawił w długą podróż na wyspę Naksos. Rok później, po licznych upokorzeniach, prze­wieziono Marcina I do Konstantynopola i posta­wiono przed sądem senatu.

Został oskarżony o zdradę stanu, podżeganie do buntu, popieranie Olimpiosa i uzurpowanie sobie władzy papieskiej. Skazany na śmierć, został odarty z szat pontyfi­kalnych i zakuty w kajdany, a następnie poprowa­dzono go przez miasto na miejsce straceń. Przed egzekucją uchroniło go wstawiennictwo Pawła II, patriarchy Konstantynopola, który przeraził się ry­chłej kary Bożej. Ostatecznie został więc wygnany 26 marca 655 roku do Chersonezu Taurydzkiego (Sewastopola) na Krymie, gdzie w nieludzkich warunkach zmarł 16 września. Pochowano go w tamtejszym kościele Najświęt­szej Maryi Panny, a po latach jego ciało przenie­siono do San Martino ai Monti.

Wspomnienie liturgiczne ku czci papieża Marcina I odbywa się 13 kwietnia.


Żródła:

"Poczet papieży" - Michał Gryczyński

"Poczet papieży" - Jan Wierusz Kowalski.


Martinus I w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zmianami)

Bogdan Pietrzyk