Sabinian (urodzony w Viterbo, w 530 roku, zmarł w Rzymie, 22 lutego 606 roku) herb

Syn Bonusa z Italii.

Papież, Biskup Rzymu, Wikariusz Jezusa Chrystusa, Następca i Książe Apostolski, Najwyższy Biskup Kościoła, Patriarcha Świata od 13 grudnia 604 roku do 22 lutego 606 roku.

Przyszedł na świat w Volterra w Toskanii. Mu­siał być wyróżniającym się diakonem rzym­skim, skoro papież Grzegorz I "Wielki w latach 593-595 powierzył mu funkcję nuncjusza papieskiego w Konstantyno­polu. W tym czasie Jan IV "Postnik" uzurpował so­bie prawo do posługiwania się tytułem "patriar­chy ekumenicznego".

Po śmierci papieża Sabinian w marcu 604 roku został wybrany na jego następcę, ale konsekracji dokonano do­piero pół roku później, ponieważ tak długo przy­szło mu czekać na zatwierdzenie elekcji przez cesarza Fokasa. Podczas swojego pontyfikatu Sa­binian zdołał utrzymać pokój z Longobardami, którzy dopiero pod koniec jego życia rozpoczęli kolejne ataki. Uczestniczył wtedy prawdopodob­nie w negocjacjach, uwieńczonych rozejmem za­wartym pomiędzy królem Longobardów a Smaragdusem, egzarchą cesarskim z Rawenny.

W latach pontyfikatu Sabiniana do użytku kościel­nego zostały wprowadzone dzwony. Od tej pory ich brzmienie zaprasza do świątyń i wzywa do modli­twy, zwiastuje życie i śmierć, wojnę i czas pokoju, klęski żywiołowe i ocalenie, a także obwieszcza po­czątek nowego roku. Różnią się między sobą ali­kwotami, czyli dźwiękami pobocznymi, które razem z dźwiękiem głównym tworzą piękny akord i pełne brzmienie. Dla chrześcijanina donośny dźwięk dzwonów posiada szczególną wymowę, ponieważ symbolizuje głos samego Boga. Początkowo odlewa­no je przy klasztorach benedyktyńskich, a od XIII wieku w ludwisarniach.

Do historii przeszedł, niestety, z opinią wyjąt­kowo chciwego człowieka. A to dlatego, że wykorzystując koniunkturę spowodowaną głodem pa­nującym wśród mieszkańców Rzymu i centralnej Italii, wyczerpanych najazdami barbarzyńców, miał sprzedawać zboże ze spichlerzy kościelnych po mocno zawyżonych cenach. Jego wielki poprzednik Grzegorz I rozdawał zboże głodującym za darmo, więc takie postępowanie Sabiniana wywołało oburzenie ludzi. Z tego powodu, kiedy zmarł, kondukt żałobny przeszedł poza murami Rzymu, aby uniknąć zamieszek i ewentualnego znieważenia zwłok. Jego ciało złożono w Bazyli­ce św. Piotra.


Żródła:

"Poczet papieży" - Michał Gryczyński

"Poczet papieży" - Jan Wierusz Kowalski.


Sabinianus I w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zmianami)

Bogdan Pietrzyk