Seweryn (urodzony w Rzymie, około 585 roku, zmarł w Rzymie, 2 października 640 roku) herb

Syn Avienusa, Rzymianina.

Papież, Biskup Rzymu, Wikariusz Jezusa Chrystusa, Następca i Książe Apostolski, Najwyższy Biskup Kościoła, Patriarcha Świata od 28 maja 639 roku do 2 października 640 roku.

Należał do rzymskich zwolenników stronnic­twa proklerykalnego, które przeciwstawiało się kontynuatorom polityki Grzegorza I "Wielkie­go", promującym mnichów na urzędy kościelne. Po śmierci Honoriusza I został wybrany na pa­pieża w październiku 638 roku, ale przez półtora roku czekał na konsekra­cję. Cesarz Herakliusz zobowiązał egzar­chę Izaaka, że może w jego imieniu zatwierdzić wybór dopiero wtedy, gdy papież elekt podpisze tekst Wyjaśnienia natury (Ekthesis pisteos). Był to edykt wydany przez patriarchę Konstantynopola Sergiusza I i ogłoszony przez cesarza, akcentują­cy jedną wolę w Chrystusie (monoteletyzm). Se­weryn nie chciał jednak złożyć podpisu pod tym dokumentem, choć go również nie potępił. Sto­sunki między Rzymem a Konstantynopolem uleg­ły wówczas wyraźnemu pogorszeniu.

Wysłannicy papieża elekta udali się, więc do Konstantynopola, gdzie usłyszeli, że zatwierdzenia nie będzie do chwili uznania edyktu przez Sewery­na. Po długotrwałych negocjacjach zapewnili, więc cesarza, że uczynią wszystko, aby papież uznał Ek­thesis i powrócili do Rzymu ze zgodą na jego kon­sekrację. Na papieża próbowano wtedy wywierać naciski, a egzarcha cesarski w Rawennie uknuł in­trygę. Z jego inspiracji Maurycy, który był archiwi­stą albo pisarzem wojskowym, przekonał żołnierzy stacjonujących w Rzymie i wokół miasta, że papież przetrzymuje w skarbcu pieniądze przeznaczone na ich żołd. Podburzeni żołnierze przeprowadzili szturm na pałac laterański, gdzie Seweryn przeby­wał w gronie znaczących duchownych, i rozpoczę­li trzydniowe oblężenie. Wówczas do Wiecznego Miasta przybył Izaak, pod pretekstem rozstrzyg­nięcia problemu. Wypędził z Rzymu zarządców papieskich, a skarbiec papieski ograbił, obdarowu­jąc żołnierzy, urzędników i samego cesarza.

Przed złożeniem deklaracji uznania edyktu uchroniła Seweryna śmierć; zmarł w Rzymie zaledwie dwa miesiące po konsekracji. Został po­chowany w Bazylice św. Piotra.

Pomiędzy elekcją tego papieża a jego konsekracją upłynęło półtora roku. W tym czasie zaskakujące triumfy święciła nowa, bardzo ekspansywna religia - islam. Już dwa lata po śmierci Mahometa muzuł­mańskie hordy, nazywane rycerzami Allaha, ruszy­ły na podbój Europy i Azji. Po rozgromieniu Persji uderzyły na Syrię i Palestynę, a cesarz Herakliusz I nakazał wywieźć z Jerozolimy do Konstantynopola relikwie Krzyża Świętego. Wkrótce Arabowie mieli zdobyć stolice najważniejszych patriarchatów chrze­ścijańskich: Jerozolimę, Antiochię i Aleksandrię.


Żródła:

"Poczet papieży" - Michał Gryczyński

"Poczet papieży" - Jan Wierusz Kowalski.


Severinus I w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zmianami)

Bogdan Pietrzyk