Teodor I (urodzony w Jerozolimie, około 610 roku, zmarł 14 maja 649 roku)

Syn Teodora, biskupa Jerozolimy.

Papież, Biskup Rzymu, Wikariusz Jezusa Chrystusa, Następca i Książe Apostolski, Najwyższy Biskup Kościoła, Patriarcha Świata od 24 listopada 642 roku do 14 maja 649 roku.

Przyszedł na świat w Jerozolimie jako syn bi­skupa, a do Wiecznego Miasta przybył jako uciekinier przed najazdem Arabów. Wybrany na papieża 24 listopada 642 roku, zaangażował się w zwalczanie edyktu cesarskiego Wyjaśnienie natury (Ekthesis pisteos), który potępił. Zażądał także kanonicznej depozy­cji Pyrrusa I, patriarchy Konstantynopola, który zbiegł do zbuntowanego egzarchy Kartaginy i na­dal głosił monoteletyzm. Herezja została potępio­na na synodach północnoafrykańskich, zwołanych w 646 roku przez Maksyma "Wyznawcę", i wkrótce Pyrrus I powrócił do jedności z Kościołem. Po pewnym czasie wrócił jednak do monoteletyzmu, a wtedy papież ekskomunikował go, podobnie jak jego na­stępcę Pawła II.

Po utracie przez Bizancjum Egiptu i Syrii ­prowincji monofizyckich - Konstans II szukał dróg załagodzenia sporów doktrynalnych w pro­wincjach zachodnich. Z jego rozkazu w przed­sionku świątyni Hagia Sophia zamieniono w 647 roku kon­trowersyjny edykt Ekthesis pisteos na edykt Typos, którego autorem był patriarcha Paweł II. Cesarz zakazał jakichkolwiek dysput na temat woli i dzia­łań w osobie Chrystusa. Typos nie zadowoli jednak żadnej ze stron sporu, a papież zmarł, być może otruty, zanim zdążył wyrazić swoje stanowisko.

Wobec zagrożenia monoteletyckiego w walce o czy­stość wiary papież ekskomunikował patriarchów kon­stantynopolitańskich Pyrrusa I i Pawła II, podpisując dekret przy grobie apostołów konsekrowanym winem.

Pochowano go w Bazylice św. Piotra.


Żródła:

"Poczet papieży" - Michał Gryczyński

"Poczet papieży" - Jan Wierusz Kowalski.


Theodorus I w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zmianami)

Bogdan Pietrzyk