Wawrzyniec (zmarł około 507 lub 508 roku)

Antypapież Rzymu od 22 listopada 498 roku do 1 marca 499 roku i od 501 roku do 505 roku. Od 1 marca 499 roku biskup Nucerii.

Z pochodzniea Rzymianin.

Elekcji antypapieża Wawrzyńca dokonali zwolenni­cy Bizancjum, reprezentujący w Wiecznym Mieście interesy dworu cesarskiego w Konstantynopolu, w przeważającej części arystokraci oraz przedstawi­ciele senatu rzymskiego. Ten wybór dał początek tzw. schizmie laurencjańskiej, w której straciło ży­cie wiele osób duchownych.

Ten archiprezbiter kościoła tytularnego św. Prak­sedy w Rzymie został wybrany 22 listopada 498 roku na papieża tego samego dnia, co Symmach, a konsekrowano go w Bazylice Santa Maria Maggiore. Podwójny wybór doprowadził do krwawych starć pomiędzy zwo­lennikami obu konkurentów do papieskiego tro­nu. Po odwołaniu się do ówczesnego króla Italii, którym był ariański wódz Ostrogotów Teodoryk "Wielki", Wawrzyniec zaakceptował jego decyzję, że prawowitym papieżem jest Symmach. Potwierdził to własnym podpisem, złożonym pod dekretem synodu rzymskiego zwołanego przez papieża, na którym został mianowany 1 marca 499 roku biskupem Nucerii w Kampanii. Później jednak, pod naciskiem swoich wpływowych zwolenników, zaczął walczyć z Symmachem o urząd papieski.

Niebawem frakcja Wawrzyńca oskarżyła Sym­macha przed Teodorykiem o celebrowanie uro­czystości wielkanocnych według starego kalenda­rza rzymskiego, a nie aleksandryjskiego, potem także o pożycie z niewiastą i sprzeniewierzenie własności kościelnej. Teodoryk, do czasu wyja­śnienia zarzutów, powierzył zarządzanie Stolicą Piotrową wyznaczonemu biskupowi. Wawrzy­niec zrezygnował wtedy z biskupstwa i schronił się przed zwolennikami papieża w Rawennie. Kiedy synod rzymski ustalił 23 października 502 roku, że oskarżenia wo­bec Symmacha były bezpodstawne, Teodoryk, rozgniewany nieobecnością papieża, zezwolił Wawrzyńcowi na powrót z Rawenny do Rzymu. Na okres czterech lat (501-505) Wieczne Miasto opanowa­li zwolennicy Wawrzyńca, a on sam sprawował z pałacu na Lateranie władzę papieską, przejmu­jąc większość rzymskich kościołów i znaczną część majątku. W tym czasie Symmach wycofał się do Bazyliki św. Piotra. Potem jednak, na sku­tek ochłodzenia stosunków z Bizancjum i dzięki zabiegom dyplomatycznym stronników Symma­cha, Teodoryk uznał go za prawowitego papieża i wyegzekwował zwrot zagrabionego majątku kościelnego. Wawrzyniec został wówczas usu­nięty z Rzymu i przeniósł się do posiadłości jed­nego z najbardziej oddanych mu zwolenników, przywódcy senatu rzymskiego, Festusa. Wiódł tam surowe życie ascety, a wkrótce zmarł.


Żródła:

"Poczet papieży" - Michał Gryczyński

"Poczet papieży" - Jan Wierusz Kowalski.


USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zmianami)

Bogdan Pietrzyk