Antypapież

W dziejach papiestwa dochodziło często do tego, iż poszczególne grupy (jak na przykład mniejszości w kolegium kardynalskim, część rzymskiego kleru, świeccy książęta lub rzymskie rody arystokratyczne) z powodów teologicznych, politycznych lub osobistych sprzeciwiały się sprawowaniu urzędu przez jakiegoś papieża. Dochodziło do wysuwania i wyboru antypapieża. Niektórzy z tych antypapieży sprawowali urząd jedynie przez krótki czas, inni potrafili się utrzymać na stanowisku długo i po śmierci mieli nawet swych następców. Największy chaos zapanował w Kościele, kiedy to w okresie schizmy zachodniej jednocześnie było nie tylko dwóch, ale i trzech papieży, każdy z nich przekonany o legalności swego wyboru i dlatego roszczący sobie prawo do rządzenia Kościołem. Pierwszym antypapieżem był zapewne Hipolit (217-235), ostatnim zaś był Feliks V (l 439-1449).


USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zmianami)

Bogdan Pietrzyk