Banér


ABCDEFGHIJ


Johan Gustavsson Banér - generalny gubernator

K


Karl Gustavsson Banér - generalny gubernator

L£MNOPRS¦TUVWZ