Najbardziej znane polskie herbarze:

Marcin Bielski, Herby Polskie, Poznań 1705;

Adam Boniecki, Poczet rodów w Wielkiem Księstwie Litewskiem w XV i XVI wieku, wyd. 1887;

Adam Boniecki, Herbarz polski, tom 1-17 i dodatek, Warszawa 1899-1914, reprint drukowany WAiF Warszawa 1965; edycja elektroniczna, oprac. i wyd. Ryszard Jurzak, Bielsko-Biała 2002; reprint WAiF Warszawa 1985. edycja elektroniczna, oprac. i indeks. Marek Jerzy Minakowski, wyd. dr Minakowski, Publikacje Elektroniczne, Kraków 2002; opis;

Jerzy Sewer Dunin-Borkowski, Almanach błękitny. Genealogie żyjących rodów polskich, Lwów 1908;

Jerzy Sewer Dunin-Borkowski, Rocznik szlachty polskiej, Lwów 1881;

Kodeks z Bergshammar (rola herbowa), II poł. XV wieku (70 polskich herbów);

Ks. Benedykt Chmielowski, Zbiór krótki herbów polskich, oraz wsławionych cnotą i naukami Polaków, Warszawa, 1763;

Jan Karol Dachnowski, Herbarz szlachty Prus Królewskich z XVII w., Kórnik 1995;

Jan Karol Dachnowski, Poczet możnego rycerstwa polskiego, ok. 1634;

Jan Długosz, Insignia seu clenodia incliti Regni, koniec XV wiek;

Jan Piotr Dworzecki-Bohdanowicz, Herbarz Litewski, opis;

Stanisław Dziadulewicz, Herbarz rodów tatarskich w Polsce, Wilno 1929 (reprint WAiF. Warszawa 1986);

Tadeusz Gajl, Herbarz Polski od Średniowiecza do XX wieku, L&L, Gdańsk 2007;

Tadeusz Gajl, Herby szlacheckie Polski porozbiorowej, Pozkal 2005;

Tadeusz Gajl, Herby szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Białystok 2003;

Tadeusz Gajl, Polskie rody szlacheckie i ich herby, Białystok 2000;

Piotr Gałkowski, Genealogia ziemiaństwa ziemi dobrzyńskiej XIX-XX wieku (do 1939), Rypin 1997;

Konrad Gruneberg, Herbarz rycerstwa i mieszczan Konstancji, wyd. 1483 (2 polskie herby);

Sławomir Górzyński, Jerzy Kochanowski, Herby szlachty polskiej, Warszawa 1990;

Claes Heinen, Herbarz Flamandzki, wyd. 1370-1395 (25 polskich herbów);

Claes Heinen, Herbarz z Bellenville, wyd. 1360-1400 (22 herby polskie);

Ryszard Jurzak, Genealogia dynastyczna, Internet;

Almanach szlachecki, pod redakcją S. Starykoń-Kasprzyckiego, Warszawa 1939 (nieukończony);

dr Stefan J. Starykoń Kasprzycki, "Polska Encyklopedia Szlachecka", tom 1-12, Warszawa 1936-1939;

Ks. Wojciech Wiiuk Kojałowicz S. J., Herbarz szlachty Wielkiego Księstwa Litewskiego zwany Nomenclator, Kraków 1897;

Szymon Konarski, Szlachta kalwińska w Polsce, Warszawa 1936;

Ludwik Korwin, Ormiańskie rodziny szlacheckie, Kraków 1934;

Adam Amilkar Kosiński, Przewodnik heraldyczny: Monografie kilkudziesięciu znakomitych rodzin, spis rodzin senatorskich i tytuły honorowe posiadających, Wł. L. Anczyc i Sp., Kraków 1877;

Stanisław Kazimierz Kossakowski, Monografie historyczno-genealogiczne niektórych rodzin polskich, tom1-3;

Adam Kromer, Mały herbarz Adama Kromera i przyjaciół;

Sylwester Korwin Kruczkowski, "Forum Nobilium...", Lwów 1935;

Andrzej Kulikowski, Wielki herbarz rodów polskich, wyd. Świat Książki 2005, opis;

Ewaryst Andrzej Kuropatnicki, Wiadomości o klejnocie szlachekim oraz herbach ..., Michał Groll, Warszawa 1789;

Klas Lackschewitz, Andrzej Prus-Niewiadomski, Tomasz Lecznewski, Wolf br. von Buchholtz, Genealogien kurlandisch-ritterschaftlicher Geschlechter, Kurlandiche Ritterschaft 2004;

Jean Lefevre de Saint Remy, Herbarz Złotego Runa, wyd. Burgundia ok. 1435 (53 polskie herby);

Tomasz Lenczewski, Genealogia rodów utytułowanych;

Zbigniew Leszczyc, Herby szlachty polskiej, Lwów 1908, reprint: Londyn 1990, w opr. M.Paszkiewicza i J.Kulczyckiego;

Jerzy Łempicki, Herbarz Mazowiecki, Heroldium, Poznań opis;

Łętowski Ludwik, Katalog biskupów, prałatów i kanoników krakowskich, tom 1-4, Drukarnia UJ, 1852;

Ignacy Kapica Milewski, Herbarz Ignacego Kapicy Milewskiego, dopełnienie Niesieckiego, wyd. Z. Gloger Kraków, 1870;

Marek Jerzy Minakowski, "Ci wielcy Polacy to nasza rodzina", Kraków 2007;

Marek Jerzy Minakowski, Potomkowie posłów Sejmu Czteroletniego, Internet;

Ks. Kasper Niesiecki, Herbarz polski, Lipsk 1841, z dopełnieniem Ignacego Kapicy Milewskiego, Wydawnictwo Zygmunt Gloger, Kraków 1870, opis;

Ks. Kacper Niesiecki, Herby i familie rycerskie tak w Koronie jako y w Wielkim Xiestwie Litewskim, Lwów, 1728;

Ks. Kacper Niesiecki, Korona polska, Lwów, 1728-1743;

autor nieznany, Fryz heraldyczny z kaplicy św. Jakuba w Lądzie, powstanie 1357-1372 (renowacja w XVIII w), (21 polskich herbów) (opis);

autor nieznany, Herbarz Arsenalski (redakcja Klejnotów Długosza), wyd. ok. 1535-55 (118 herbów);

autor nieznany, Kronika Soboru w Konstancji, wyd. 1483 Augsburg (17 polskich herbów);

autor nieznany, Legenda o św. Jadwidze, wyd. ok. 1353 (8 polskich herbów) (opis);

autor nieznany, Księga bractwa św. Krzysztofa na Arlbergu, redakcja polskich partii: 1397 i 1414-1418 (12 polskich herbów);

Szymon Okolski, Orbis Polonus, V. 1-3; Kraków, 1641-1643;

Juliusz Karol Ostrowski, Księga herbowa rodów polskich, Warszawa 1897;

Juliusz Karol Ostrowski, Tablice odmian herbowych, nakł. Juliusz hr. Ostrowski, Warszawa 1909;

Bartosz Paprocki, Gniazdo cnoty, Kraków, 1578. (okładka);

Bartosz Paprocki, Herby rycerstwa polskiego, Kraków, 1584, przedruk 1858;

Nikołaj Pawliszczew, Herbarz rodzin szlacheckich Królestwa Polskiego najwyżej zatwierdzony, tom 1-2, Warszawa 1853;

Herbarz szlachty prwincyi witebskiej, red. Franciszek Piekosiński, "Herold Polski", drukarni Czasu, Kraków 1899, także: reprint Poznań 1998, Wydawnictwo "Heroldium";

Wacław Potocki, Poczet herbów szlachty Korony Polskiey i Wielkiego Xsięstwa Litewskiego, Kraków 1696;

Przemysław Pragert, Herbarz szlachty kaszubskiej, Gdańsk 2005;

Adam. A. Pszczółkowski, Szlachta Mazowiecka, Internet;

Władysław Pulnarowicz, Rycerstwo Polskie Podkarpacia, Przemyśl 1937;

Kazimierz Pułaski, Kronika polskich rodów szlacheckich Podola, Wołynia i Ukrainy, Księgarnia Feliksa Westa, Brody 1911;

Mikołaj Rej, "Zwierzyniec", Wydawnictwo 1561, (64 herbów polskich - drzeworyty);

Herbarz szlachty śląskiej, wyd Videograf II, Katowice 2002;

Antoni Swach, Herby Polskie, Poznań, 1705;

Józef Szymański, Herbarz rycerstwa polskiego z XVI wieku, Warszawa 2001;

Józef Szymański, Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego - Warszawa PWN 1993;

Seweryn hrabia Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, tom 1-15, Warszawa 1904-1938;

Wojciech Wielądko, Heraldyka, czyli opisanie herbów w jakim który jest kształcie oraz familie rodowitej szlachty polskiej i W. Ks. Litewskiego z ich herbami, tom 1-5, Warszawa 1792-1798;

Wilczyński J.K., Herbarz starodawnej szlachty podług Heraldyków polskich z dopełnieniem do czasów obecnych, Paryż, ok. 1860;

Andrzej Brzezina Winiarski, Herby Szlachty Rzeczypospolitej. Wydawnictwo De Facto, Warszawa 2006;

Wiktor Wittyg, Stanisław Dziadulewicz, Nieznana szlachta polska i jej herby, Kraków 1908;

Leszek Zalewski, Szlachta ziemi liwskiej, Warszawa 2005;

Alfred Znamierowski, Herbarz rodowy. Świat Książki, Warszawa 2004;

Teodor Żychliński, Kronika żałobna rodzin wielkopolskich ..., Poznań 1877;

Teodor Żychliński, Złota księga szlachty polskiej, Poznań, 1879-1908;