Orsini


ABCDEF


Flavio I de Orsini - książę, hrabia, baron

GHIJ


Justine Sueva Orsini - księżna, hrabina

KLŁMNOPR


Rajmund [Raymond] "Raimondello" Orsini del Balzo - książę

SŚTUVWZ