POPPONEN-ROBERTYNG zu HENNEBERG


AB


Berthold VI (VII) Popponen-Robertyng zu Henneberg - hrabia, regent

CDEFGHIJ


Judyta Popponen-Robertyng zu Henneberg-Coburg - margrabina, hrabina

KL

MNOPRS

TUVWZ