SFORZA


AB


Blanka Sforza - ksiê¿na, cesarzowa

Bona Sforza d'Aragona - królowa

CDEFG


Giovanni Fogliani Sforza D'Aragón - wicekról

Guido Ascanio Sforza di Santa Fiora - kamerling

H


Hipolita (Ippolita) Maria Sforza - królowa

IJKL£MNOPRS


Giovanni Fogliani Sforza D'Aragón - wicekról

¦TUVWZ