monarchia (z greckiego = monarchia rządy jednego monarchy):

1. polityczne forma rządów, w której monarcha dożywotnio, dziedzicznie lub na drodze elekcji, sprawuje władzę samodzielnie lub razem z organami doradczymi, ustawodawczymi; monarchia absolutna - forma rządów, w której monarcha skupia pełnię władzy ustawodawczej i wykonawczej; monarchia stanowa - forma rządów, w której władza monarchy jest ograniczona na rzecz szlachty, duchowieństwa i mieszczan; w Polsce występowała w XIV i XV wieku; monarchia konstytucyjna - forma rządów, w której monarcha - na mocy konstytucji - dzieli władzę z przedstawicielskim organem ustawodawczym; monarchia parlamentarna - forma rządów, w której monarcha pełni gł. funkcje reprezentacyjne, a władza ustawodawcza i całość polityki państwa należy do parlamentu; obecnie taka forma rządów panuje np. w Wielkiej Brytanii, Holandii;

2. państwo o ustroju monarchicznym.